This page must be viewed with IE4 or above, and with Active Scripting enabled.

dY dsiiYJٮ oJjv hs. fphX fQhXƢv mnUcX lauAw gi. AYX dyɵu! hp alu!

Get Fontdyɵu

dyɵu: ClyT cihw ccs?

Ju: Js.. Gvu Bqlj hpjQlc lXJw lv.

cTltT dyɵu: Cmj!

Ju: ClT AY ogl. Fɢc BlmhY C Jkd ?

dyɵu hJc c.

Ju: Ac ljYj... lv...(ct dY)

AOPu c: lv ?

bjYiT, Ju: Agi JTu.. HhƢv HjmjjiƢk D١l. oY.

dyɵu cT.

Ju: maoYi, dsi H Yؤjuht DdiL....oYi١iv l Jsi al Cj JT F YY ds JqiXhi?

dyɵu c.

Ju: Yؤj YXlcT AƢv hs Ykdj Yik? ClyT cih Fɤdsi. ?

dyɵu d hJc Jjhi AT. Js ATJr oi ciɢ JYJٮ dyɵu cv, hv c hJu Frck.

dyɵu: (JYT) cij ? ohY gn Ohu cij ? dYi hcl, dnhYc, AY JJgc ?

mjlTY, Ju: Sc ? Su dyɵ hJu ! F Apj dsy. CYlj!

dyɵu c

ct Ju: Cc dsi ! dY dsiiYJٮ oJjv hs. fphX fQhXƢv mnUcX lauAw gi. AYX dyɵu! hp alu!
Back to Home page
Last Updated: Feb 10, 2000